Hotmail Oturum Aç kaydi ve Microsoft Giris için sorun çözümü oturum açma

Hotmail Oturum açma – Bir outlook hesabý nasýl oluþturabileceðinizi öðrenmek istiyorsanýz, bu makalede bu konuyu adým adým açýklayacaðýz. Hotmail’de bir outlook hesabý oluþturmak için adým adým bilgiler aþaðýdadýr. msn , dünyanýn her yerinden kiþiler tarafýndan yaygýn olarak kullanýlan, web tabanlý bir e-posta uygulamasýdýr. Hesabýnýzdaki postalarý güvenli olarak saklamak ve ele geçirilmelerini önlemek amacýyla, Microsoft(hotmail türkiye oturum aç) hesabýnýz için iki adýmlý doðrulama iþlemini etkinleþtirmenizi önerir.

Hakkında okumak : Gmail oturum aç

images for login

Hotmail oturum açma prosedürü

farklı bir hesapla oturum aç hotmail

1.Favori web tarayýcýnýza gidin ve adres çubuðuna outlook.com veya https://login.live.com/tr yazýn.

images for login mail

2.Bu iki web adresinden de Outlook.com / outlook oturum aç ma sayfasýna yönlendirileceksiniz.

images for login in tukish

3.Bu resmi oturum açma sayfasýnda, someone@example.com ve parola yazýlý iki yazý alaný bulacaksýnýz.

türkçe

4.Ýlk yazý kutusunun içine týklayýn ve @hotmail.com ile biten e-posta adresinizi girin.

5.Ardýndan imleci ikinci yazý kutusuna getirin ve parolanýzý girin.

6.Her iki alaný da doðru þekilde doldurduðunuzda, giriş düðmesine týklayýn.

Hotmail aç parolasýný sýfýrlama

msn giriş(hotmail.com oturum aç gelen kutusu) msn parolanýzý unuttuysanýz veya mevcut parolayý deðiþtirmek istiyorsanýz, bu iþlemi msn kaydol parola sýfýrlama sayfasýný ziyaret ederek kolayca yapabilirsiniz . e-posta gelen kutusu msn giriş *

1.Bu sayfada, sayfada gösterilen seçeneklerden parolanýzý neden deðiþtirmek istediðinizi seçmeniz gerekecektir.

2.Sonraki sayfada, e-posta adresinizi girmeli ve ardýndan ekranda metin kutusunda gösterilen karakterleri girerek makine olmadýðýnýzý kanýtlamalýsýnýz.

3.Sonraki sayfada yeni bir parola oluþturmanýza izin verilecektir.

Hotmail.com giriş Tek kullanýmlýk kodla oturum açma seçeneði

hotmail.com oturum aç türkçe

1.Hotmail aç gelen kutusuzda oturum acarken, tek kullanýmlýk kod seçeneðini iþaretlemelisiniz.

2.Bu seçeneðe týkladýðýnýzda, hesap oluþturma sýrasýnda outlook e kaydettiðiniz cep telefonunuza bir kod gönderilecektir.

3.Daha önce telefon numarasý eklemediyseniz, e-posta hesabýnýzýn güvenlik ayarlarýna girip ‘telefon numarasý ekle’ seçeneðine týklayarak numaranýzý ekleyebilirsiniz.

4.Tek kullanýmlýk kod seçeneðini etkinleþtirdiðinizde, telefonunuza msn e-posta hesabýnýza hemen eriþebilmek için girmeniz gereken bir kod alacaksýnýz.

5.Tek kullanýmlýk kod seçeneði etkinleþtirildiðinde, msn hesabýnýzda her oturum açmak istediðinizde msn’den bir kod alacaksýnýz.

Hotmail Giriş kaydol – iPhone ve iPad’e bir msn.com hesabý ekleme

msn oturum aç mail indir

1.Öncelikle, cihazýn ayarlarýna gidin ve posta seçeneði seçin.

2.Þimdi hesap ekleme seçeneðine týklayýn ve msn veya Outlook’u seçin.

3.Outlook.com adresiniz, hesap parolanýz ve hesabýnýz için bir açýklama girmeniz ve “ileri” düðmesine týklamanýz gerekecektir.

4.Kiþi listesi, takvim ve posta gibi çeþitli öðeleri seçerek eþitleyebileceksiniz.

Hotmail Oturum açma  – Ýki adýmlý doðrulamayla kullanýlan iki farklý kimlik þekli vardýr; bunlar iletiþim yöntemi ve paroladýr. (windows live outlook oturum aç gelen kutusu) * Yani, parolanýza eriþimi olanlarda güvenlik bilgileriniz olmadýðýndan bu kiþilere postalarýnýza eriþme izni verilmeyecektir.

Ana sayfa

14 Comments

Comments are closed.